A Társaság nagy hangsúlyt fektet a felelős társaságirányítási ajánlások és irányelvek implementálására, a Társaság és leányvállalatai által alkotott cégcsoport szervezetének, adottságainak figyelembevételével.
A Társaság menedzsmentje az Igazgatótanács iránymutatása mellett folyamatosan fejleszti működési és ellenőrzési gyakorlatát. A MASTERPLAST Csoport társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a Társaság rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatoknak.

A Masterplast a fenntarthatóság, energiahatékonyság és környezetvédelem szempontjait mind belső folyamataiban, mind pedig termékei gyártásában és fejlesztésében kiemelten fontosnak tartja.

A Közgyűlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve, mely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés lehetővé teszi a részvényesei számára, hogy a működéssel kapcsolatosan kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben a döntéseket hozzanak, társaságirányítási intézkedéseket határozzanak el, valamint gyakorolják ellenőrzési jogukat. A Közgyűlés összehívásával, lebonyolításával, a részvényesek jogaival, kötelezettségeivel, valamint a részvényesi jogok gyakorlásának módjával kapcsolatos szabályokat részletesen a Társaság Alapszabálya tartalmazza, mely megtekinthető a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Társaság ügyvezető szerve az 5 tagú Igazgatótanács. Az Igazgatótanács mint testület jár el, felelőssége magában foglalja a jogi személy irányításával kapcsolatos döntéseket, hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatótanács hatáskörébe utalják. A Társaság Igazgatótanácsa folyamatosan figyelemmel kíséri a Társaság működését, folyamatos tájékoztatást kap a Társaság működéséről a menedzsmenttől és a vezérigazgatótól.

A Társaság operatív tevékenységének irányítását az Igazgatótanács által megválasztott, munkaviszonyban álló vezérigazgató végzi. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatóijogokat a vezérigazgató gyakorolja, az Igazgatótanács elnöke, alelnöke felett – megválasztásuk és visszahívásuk kivételével – a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja. A Társaságnál három tagú audit Bizottság működik, melynek tagjait a Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül, az Igazgatótanácsi tagságukkal azonos időtartamra választja meg. Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül választja, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Masterplast Csoport vezetését – az Alapszabály, a Közgyűlési és Igazgatótanácsi határozatok, továbbá a Masterplast Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának keretei között – a Masterplast Nyrt. menedzsmentje látja el. A menedzsment tagjainak egyes vállalatirányítási szakterületekhez kapcsolódó feladat- és felelősségmegosztását a Masterplast Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe, a döntés joga a menedzsmentet illeti meg.

A Társaság napi operatív munkáját és munkaszervezetét, a Társaság tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását a vezérigazgató irányítja és ellenőrzi.
A vezérigazgató nem tagja az Igazgatótanácsnak, annak ülésein, mint állandó meghívott vesz részt.